Thông tin dự án, đấu thầu, mua sắm công Thông tin dự án, đấu thầu, mua sắm công

Thông tin đầu tư, mua sắm Thông tin đầu tư, mua sắm

Về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu Xây lắp (gói số 01) Công trình: Sửa chữa lớn trường THCS Nguyễn Công Trứ, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền

Tài liệu đính kèm:

* Quyết định 2170/QĐ-UBND ngày 24/8/2016 của UBND huyện Long Điền.