Thông tin dự án, đấu thầu, mua sắm công Thông tin dự án, đấu thầu, mua sắm công

Thông tin đầu tư, mua sắm Thông tin đầu tư, mua sắm

Về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu Xây lắp (gói số 01) Công trình: Sửa chữa trường tiểu học Tam Phước, xã Tam Phước, huyện Long Điền

Văn bản đính kèm:

* Quyết định 2260/QĐ-UBND ngày 26/8/2016 của UBND huyện Long Điền.