Thông tin dự án, đấu thầu, mua sắm công Thông tin dự án, đấu thầu, mua sắm công

Thông tin đầu tư, mua sắm Thông tin đầu tư, mua sắm

Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua sắm máy chủ dự phòng cho hệ thống eOffice các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Long Điền. Hình thức đấu thầu: chào hàng cạnh tranh rút gọn

Văn bản đinh kèm:

* Quyết định số 1665/QĐ-UBND ngày 24/7/2015 của UBND huyện Long Điền