Thông tin dự án, đấu thầu, mua sắm công Thông tin dự án, đấu thầu, mua sắm công

Thông tin đầu tư, mua sắm Thông tin đầu tư, mua sắm

Về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu Thiết bị (gói 14) thuộc công trình: Trường Mầm non Phước Hưng 2, huyện Long Điền

Văn bản đinh kèm:

* Quyết định số 1889/QĐ-UBND ngày 26/8/2015 của UBND huyện Long Điền