Thông tin dự án, đấu thầu, mua sắm công Thông tin dự án, đấu thầu, mua sắm công

Thông tin đầu tư, mua sắm Thông tin đầu tư, mua sắm

Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua sắm quân trang cho lực lượng dân quân và quân trang huấn luyện dự bị động viên năm 2015 Hình thức đấu thầu: chào hàng cạnh tranh

Văn bản đinh kèm:

* Quyết định số 2285/QĐ-UBND ngày 25/9/2015 của UBND huyện Long Điền