Thông tin dự án, đấu thầu, mua sắm công Thông tin dự án, đấu thầu, mua sắm công

Thông tin đầu tư, mua sắm Thông tin đầu tư, mua sắm

Về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu thi công xây lắp và thiết bị (gói thầu số 01) Công trình: Cải tạo trung tâm văn hóa học tập cộng đồng xã Tam Phước, huyện Long Điền

Văn bản đinh kèm:

* Quyết định số 2971/QĐ-UBND ngày 26/10/2015 của UBND huyện Long Điền