Thông tin dự án, đấu thầu, mua sắm công Thông tin dự án, đấu thầu, mua sắm công

Thông tin đầu tư, mua sắm Thông tin đầu tư, mua sắm

Về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu Bảo hiểm công trình (gói số 11) Thuộc dự án Trung tâm hành chính huyện Long Điền giai đoạn 2 (các công trình hạ tầng kỹ thuật và kiến trúc).

Văn bản đinh kèm:

* Quyết định số 3086/QĐ-UBND ngày 29/10/2015 của UBND huyện Long Điền