Thông tin dự án, đấu thầu, mua sắm công Thông tin dự án, đấu thầu, mua sắm công

Thông tin đầu tư, mua sắm Thông tin đầu tư, mua sắm

Về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu thi công xây lắp (gói thầu số 01) Công trình: Đường GTNT liên tổ 1, 2 ấp Lò Vôi, xã Phước Hưng, huyện Long Điền

Văn bản đinh kèm:

* Quyết định số 3509/QĐ-UBND ngày 30/11/2015 của UBND huyện Long Điền