Cấp xã, thị trấn Cấp xã, thị trấn

UBND xã Phước Hưng công bố công khai số liệu thu, chi ngân sách quý II năm 2020

1. Quyết định số 234/QĐ-UBND ngày 13/7/2020 của UBND xã Phước Hưng

2. Danh sách đính kèm