Cấp xã, thị trấn Cấp xã, thị trấn

UBND xã Phước Hưng công bố công khai số liệu thu, chi ngân sách 6 tháng năm 2020

1. Quyết định số 235/QĐ-UBND ngày 13/7/2020 của UBND xã Phước Hưng

2. Danh sách kèm theo