Cấp xã, thị trấn Cấp xã, thị trấn

UBND thị trấn Long Hải công bố công khai thực hiện dự toán ngân sách quí 2 năm 2020

1. Quyết định số 217/QĐ-UBND ngày 13/7/2020 của UBND thị trấn Long Hải

2. Danh sách kèm theo