Chính trị - Xã hội Chính trị - Xã hội

Đảng bộ huyện Long Điền khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ 12, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Sáng ngày 22/07, Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Long Điền lần thứ 12, nhiệm kỳ 2020-2025 đã khai mạc phiên chính thức. Đồng chí Nguyễn Thị Yến- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh cùng cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương và 198 đại biểu- đại diện cho hơn 3.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện tham dự Đại hội.

Phát biểu khai mạc phiên chính thức, đồng chí Lê Ngọc Linh- Bí thư Huyện ủy Long Điền nhấn mạnh, để Đại hội thành công tốt đẹp, mỗi đại biểu cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, tinh thần đoàn kết, dân chủ trong Đảng, làm việc tích cực, nghiêm túc, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực vào dự thảo các văn kiện của Trung ương, của tỉnh, của huyện, góp phần vào sự thành công của Đại hội. Đại hội Đảng bộ huyện  Long Điền lần thứ 12 thể hiện quyết tâm chính trị to lớn của Đảng bộ, quân và dân trong huyện, đó là: "Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, toàn diện; bảo đảm quốc phòng - an ninh; nâng cao đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của nhân dân"; tiếp tục xác định xây dựng huyện Long Điền theo hướng "Dịch vụ - Du lịch - Công nghiệp - Nông nghiệp".

Trong chương trình phiên chính thức ngày 22/7, Đại hội nghe báo cáo kết quả phiên trù bị, ngày 21/07; thông qua Chương trình làm việc của Đại hội; Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu; thông qua Báo cáo chính trị của Đảng bộ huyện và Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa 11; Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Đảng các cấp và thảo luận, tham luận tại Đại hội. Đại hội cũng tiến hành bầu Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa 12, nhiệm kỳ 2020-2025; lấy phiếu giới thiệu Bí thư Huyện ủy khóa 12.

05 năm qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 11, huyện Long Điền đã phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới phương thức lãnh đạo, khai thác tốt các tiềm năng, thế mạnh của địa phương để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội, kinh tế tiếp tục có sự tăng trưởng, môi trường du lịch được cải thiện; lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, an ninh chính trị được giữ vững, trật tự xã hội được bảo đảm, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh. Cơ cấu kinh tế của huyện sau 5 năm chuyển dịch theo đúng hướng Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ 11, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra, tăng tỷ trọng dịch vụ - du lịch, giảm dần tỷ trọng công nghiệp - nông nghiệp. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt chỉ tiêu Nghị quyết. Lĩnh vực thương mại - dịch vụ doanh thu tăng gấp 2 lần so với năm 2015, tốc độ tăng bình quân 14,6%/năm; giá trị sản xuất công nghiệp tăng gấp 1,7 lần so với năm 2015, tốc độ tăng trưởng bình quân 11,9% năm; thu ngân sách trên địa bàn hàng năm đều vượt kế hoạch đề ra, tốc độ tăng trưởng bình quân 9%/năm.

Bước vào nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ huyện Long Điền đề ra phương hướng: tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức theo Đề án vị trí việc làm gắn với kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nâng cao vai trò giám sát, phản biện xã hội của mặt trận, đoàn thể đối với hoạt động của cấp ủy Đảng và chính quyền một cách hiệu quả. Bên cạnh đó, huyện cũng tập trung chỉ đạo phát triển đô thị Long Hải theo tinh thần Nghị quyết số 14 ngày 20/11/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về "Xây dựng và phát triển đô thị Long Hải giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030"; phát triển các loại hình dịch vụ có hiệu quả kinh tế cao, chú trọng phát triển dịch vụ du lịch, coi đó là ngành kinh tế mũi nhọn; phát triển công nghiệp theo chiều sâu, trong đó tập trung thu hút công nghiệp có trình độ công nghệ sản xuất đạt mức cận tiên tiến và tiên tiến là nhiệm vụ trọng tâm; phát triển nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao gắn liền với thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao.

TTVHTT-TT