Phản ánh, kiến nghị Phản ánh, kiến nghị

Thông báo lịch tiếp công dân và tiếp nhận đường dây nóng CCHC tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Long Điền

Tài liệu đính kèm:

Thông báo số 219/TB-CNVPĐK ngày 24/02/2020 của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Long Điền