Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị. Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị.