Văn Bản Pháp Quy Mới Văn Bản Pháp Quy Mới

Cơ quan ban hành Cơ quan ban hành

Thông tin cải cách hành chính Thông tin cải cách hành chính

Kết luận của lãnh đạo UBND huyện tại cuộc họp giải quyết những khó khăn, vướng mắc khi thực hiện dịch vụ bưu chính công ích và thủ tục liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn huyện

Nội dung Thông báo đính kèm.