Văn Bản Pháp Quy Mới Văn Bản Pháp Quy Mới

Cơ quan ban hành Cơ quan ban hành

Thông tin cải cách hành chính Thông tin cải cách hành chính

Triển khai kế hoạch rút ngắn lộ trình, đẩy nhanh tiến độ cung cấp dịch vụ công mức độ 3, 4 giai đoạn 2016 - 2020

Ngày 03/6/2019, ông Lâm Văn Hồng - Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện chủ trì hội nghị với các phòng, ban, các xã, thị trấn triển khai Kế hoạch số 72 của UBND tỉnh về rút ngắn lộ trình, đẩy nhanh tiến độ cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 giai đoạn 2016 - 2020 của tỉnh trong năm 2019, nhằm nâng cao chất lượng phục vụ và hiệu quả quản lý Nhà nước của các cơ quan, đơn vị; đảm bảo cung cấp 100% dịch vụ công mức độ 3, 4 giai đoạn 2016-2020 của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh trong năm 2019.

Theo Kế hoạch từ nay đến cuối năm 2019 như: tuyên truyền, phổ biến đẩy nhanh tiến độ cung cấp dịch vụ công mức độ 3, 4 của tỉnh trong năm 2019 trên các phương tiện thông tin đại chúng; triển khai phần mềm một cửa điện tử thống nhất kết nối cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh; tổ chức triển khai 39 dịch vụ công mức độ 3 và 146 dịch vụ công mức độ 4 theo Quyết định số 3746 của UBND tỉnh; Công khai các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên cổng/trang dịch vụ công của tỉnh, huyện...

Riêng với huyện Long Điền, trong năm 2019 sẽ triển khai 15 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Trong đó, cấp huyện triển khai 1 dịch vụ công mức độ 3 và  10 dịch vụ công mức độ 4 ; cấp xã, thị trấn triển khai 4 dịch vụ công mức độ 4.

Để triển khai thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên địa bàn huyện được thuận lợi, ông Lâm Văn Hồng - Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện đề nghị Văn phòng HĐND&UBND huyện làm việc với đơn vị tư vấn đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ công tác cải cách hành chính cho các xã, thị trấn đảm bảo theo quy định; xây dựng kế hoạch tập huấn, tuyên truyền, hướng dẫn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã. Huyện đoàn Long Điền xây dựng kế hoạch tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các xã thị trấn, đồng thời tổ chức các nhóm, đội thanh niên tình nguyện xuống địa bàn dân cư hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Tin: BBT