Văn Bản Pháp Quy Mới Văn Bản Pháp Quy Mới

Cơ quan ban hành Cơ quan ban hành

Thông tin cải cách hành chính Thông tin cải cách hành chính

Công bố cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 của Sở Thông tin truyền thông năm 2018

* Tài liệu đính kèm:

- Thông báo số 37/TB-STTTT ngày 02/11/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh.