Văn Bản Pháp Quy Mới Văn Bản Pháp Quy Mới

Cơ quan ban hành Cơ quan ban hành

Thông tin cải cách hành chính Thông tin cải cách hành chính

UBND huyện tổ chức cuộc họp nghe báo cáo các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động Trang thông tin điện tử (website) huyện

Ngày 18/7/2018, tại Phòng họp B - UBND huyện, đồng chí Lâm Văn Hồng - Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện chủ trì cuộc họp nghe báo cáo các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động Trang thông tin điện tử (website) huyện.  Tham dự cuộc họp có các đồng chí lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị huyện, Đài truyền thanh huyện, UBND các xã, thị trấn.

Sau cùng, lãnh đạo UBND huyện kết luận chỉ đạo như sau:

Đề nghị Thủ trưởng các phòng chuyên môn huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn: tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nội dung theo đề nghị của UBND huyện tại Công văn số 5181/UBND-VP ngày 20/7/2018 về việc cung cấp thông tin, tin bài phục vụ Trang thông tin điện tử (website) của huyện. Căn cứ bảng chỉ tiêu cung cấp tin bài, tổ chức thực hiện công tác cung cấp tin bài về Ban biên tập Trang thông tin điện tử huyện nhằm đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu đề ra.

Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, các Đoàn thể huyện, UBND các xã, thị trấn: căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, thường xuyên cung cấp thông tin phản ánh về các hoạt động phong trào, các gương điển hình tiên tiến về Ban biên tập nhằm làm phong phú thêm các chuyên mục, nội dung đăng tải trên Trang thông tin điện tử (website) của huyện.

Giao Phòng Nội vụ huyện: chủ trì, phối hợp với Văn phòng HĐND&UBND huyện rà soát, tham mưu UBND huyện bổ sung tiêu chí thành phần "Tình hình thực hiện công tác cung cấp tin bài" vào tiêu chí thi đua của các phòng, ban huyện, UBND các xã, thị trấn (thay thế, sửa đổi danh mục các tiêu chí và thang điểm thi đua khối cơ quan hành chính, sự nghiệp và khối xã, thị trấn ban hành kèm theo Quyết định 1967/QĐ-UBND ngày 15/8/2016 của UBND huyện), nhằm nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của Người đứng đầu đối với công tác này và là một trong các tiêu chí xét thi đua giữa các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, thị trấn.

Giao Văn phòng HĐND&UBND huyện: chủ trì, phối hợp với Phòng Nội vụ huyện tham mưu UBND huyện Kế hoạch tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng về kỹ năng viết tin bài cho đội ngũ công tác viên trên địa bàn huyện. Duy trì hoạt động ổn định của Trang thông tin điện tử huyện, cập nhật tin bài và thực hiện chi trả chế độ nhuận bút theo đúng quy định. Thường xuyên cập nhật và thay đổi giao diện các chuyên mục trên Trang thông tin điện tử của huyện nhằm phản ánh đầy đủ, khách quan tình hình hoạt động kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng của huyện nhà đến với bạn đọc trong và ngoài huyện.Thường xuyên theo dõi, tổng hợp và lồng ghép báo cáo kết quả thực hiện công tác cung cấp tin bài trong các báo cáo tình hình ứng dụng công nghệ thông tin của UBND huyện tại các cuộc họp giao ban hàng tháng.

Tin: Văn Lâm