Văn Bản Pháp Quy Mới Văn Bản Pháp Quy Mới

Cơ quan ban hành Cơ quan ban hành

Thông tin cải cách hành chính Thông tin cải cách hành chính

Phát động tham gia Cuộc thi ý tưởng sáng tạo cải cách hành chính.

* Tài liệu đính kèm:

- Công văn số 220-CV/ĐTN ngày 05/7/2018 của Ban chấp hành Huyện Đoàn Long Điền.