Văn Bản Pháp Quy Mới Văn Bản Pháp Quy Mới

Cơ quan ban hành Cơ quan ban hành

Thông tin cải cách hành chính Thông tin cải cách hành chính

Thông báo về việc ấn định tạm thời biểu mẫu, hồ sơ và thời gian giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở TNMT

* Tài liệu đính kèm:

- Thông báo số 190/TB-STNMT ngày 02/7/2018 của Sở TN&MT tỉnh.