Văn Bản Pháp Quy Mới Văn Bản Pháp Quy Mới

Cơ quan ban hành Cơ quan ban hành

Thông tin cải cách hành chính Thông tin cải cách hành chính

Xã Phước Hưng đẩy mạnh công tác cải cách hành chính

Xác định công tác cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, trong thời gian qua xã Phước Hưng đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, qua đó, góp phần giải quyết kịp thời hồ sơ hành chính của cá nhân, tổ chức, đơn vị trên địa bàn.

Để thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, cùng với việc quán triệt và triển khai đầy đủ các văn bản của Trung ương, tỉnh, huyện đến cán bộ, công chức và người dân, UBND xã Phước Hưng thường xuyên chỉ đạo rà soát lại các thủ tục hành chính để niêm yết công khai tại bộ phận giao dịch "một cửa". Bên cạnh đó, xã bố trí cán bộ chuyên môn theo thẩm quyền để tiếp nhận và giải quyết các giao dịch hành chính cho người dân. Nhờ đó, việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết hồ sơ và trả kết quả được thực hiện theo đúng quy định, giảm thời gian chờ đợi, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân khi đến giao dịch tại bộ phận "một cửa" xã. Trong 6 tháng đầu năm 2018, xã Phước Hưng đã tiếp nhận và hoàn trả hơn 1.600 hồ hành chính của người dân. Tỷ lệ hồ sơ trả đúng hẹn và sớm hẹn đạt 99%.

Trong thời gian tới xã Phước Hưng sẽ tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh hoạt động của mạng thông tin điện tử hành chính; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, giải quyết hồ sơ hành chính, tạo niềm tin cho người dân khi đến giao dịch hồ sơ tại bộ phận "một cửa" xã.

Tin: ĐTT huyện