Văn Bản Pháp Quy Mới Văn Bản Pháp Quy Mới

Cơ quan ban hành Cơ quan ban hành

Thông tin cải cách hành chính Thông tin cải cách hành chính

UBND huyện tổ chức cuộc họp rút kinh nghiệm trong thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2017 và đề ra giải pháp thúc đẩy công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện trong năm 2018

Ngày 02/5/2018, tại phòng họp B - UBND huyện, đồng chí Lâm Văn Hồng - Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện đã chủ trì cuộc họp rút kinh nghiệm trong thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2017 và đề ra giải pháp thúc đẩy công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện trong năm 2018. Đến tham dự cuộc họp có đồng chí Võ Hữu Hạnh - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Phạm Sơn Hùng - Phó Chủ tịch thường trực HĐND huyện, lãnh đạo các phòng chuyên môn huyện, lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện, lãnh đạo Chi cục thống kê huyện, lãnh đạo Đài truyền thanh huyện và lãnh đạo UBND các xã, thị trấn.

Công tác cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính trong những năm qua luôn được Huyện ủy, HĐND, UBND xác định là nhiệm vụ trọng tâm đi đôi với nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội; là thước đo đánh giá hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước của các cấp, các ngành đối với việc phục vụ tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp.

Tuy nhiên, qua bảng tổng hợp, xếp hạng chỉ số cải cách hành chính năm 2017, UBND huyện nhận thấy vẫn còn một số tiêu chí thành chưa đạt điểm tối đa, do đó lãnh đạo UBND huyện đề nghị:

Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các đoàn thể huyện, UBND các xã, thị trấn tiếp tục chỉ đạo thực hiện công tác tuyên truyền cải cách hành chính bằng nhiều hình thực phong phú, đa dạng và đi vào chiều sâu; đưa công tác này lồng ghép vào nội dung sinh hoạt tại các cuộc họp tổ dân cư hàng tháng nhằm nâng cao nhận thức của người dân đối với công tác cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính, giúp người dân có niềm tin cao vào sự lãnh đạo, điều hành của UBND huyện và UBND các xã, thị trấn.

Giao Văn phòng HĐND & UBND huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện tốt Kế hoạch số 2855/KH-UBND ngày 27/4/2018 của UBND huyện về tổ chức Hội nghị tuyên truyền về dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn huyện, qua đó giúp đội ngũ Trưởng, phó các khu phố, ấp, Tổ trưởng các tổ dân cư nắm bắt các nội dung cơ bản về hệ thống dịch vụ công trực tuyến nhằm tuyên truyền các lợi ích khi áp dụng thực hiện hệ thống này đến với các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thông qua các cuộc họp khu phố, ấp, tổ dân cư.

Giao Văn phòng HĐND & UBND huyện, UBND các xã, thị trấn công bố, niêm yết công khai số điện thoại của công chức phụ trách hướng dẫn tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp các thao tác khi thực hiện nộp hồ sơ thủ tục hành chính qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến nhằm thu hút hơn nữa số lượng thủ tục hành chính giao dịch qua hệ thống này. 

Giao Phòng Nội vụ huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tiếp tục tiến hành kiểm tra công tác cải cách hành chính, thanh tra, kiểm tra công vụ thường xuyên và đột xuất tại các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, thị trấn. Định kỳ theo dõi tình hình thực hiện các chỉ tiêu về công tác cải cách hành chính ở các cơ quan, đơn vị, địa phương để báo cáo UBND huyện có biện pháp chấn chỉnh kịp thời. Nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng, sử dụng công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị. Tuyển dụng, bố trí cán bộ có trình độ chuyên môn phù hợp với vị trí việc làm, có năng lực công tác, có phẩm chất đạo đức tốt, có tinh thần trách nhiệm cao, tận tụy phục vụ nhân dân, đặc biệt là đội ngũ công chức, viên chức thuộc các đơn vị sự nghiệp giáo dục, y tế trên địa bàn huyện.

Đề nghị Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn huyện, Chi cục thuế huyện, UBND các xã, thị trấn tổ chức xây dựng dự thảo quy trình giải quyết thủ tục hành chính có liên quan đến lĩnh vực đất đai, trong đó xác định rõ thời gian thụ lý giải quyết của từng cơ quan, đơn vị, địa phương, qua đó xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan trong trường hợp giải quyết hồ sơ trễ hẹn, trình UBND huyện phê duyệt trong tháng 5/2018. Đồng thời tiếp tục kiến nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh quan tâm giải quyết hồ sơ thuộc lĩnh vực đất đai trên địa bàn huyện nhằm giảm đến mức thấp nhất tình trạng giải quyết hồ sơ quá hạn cho tổ chức, cá nhân cũng như tổ chức các lớp tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng, nghiệp vụ công tác của đội ngũ viên chức trực tiếp thẩm tra, thụ lý hồ sơ, qua đó thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ được phân công, mang đến sự hài lòng cao nhất cho tổ chức, cá nhân.

Giao UBND các xã, thị trấn căn cứ Kế hoạch số 2750/KH-UBND ngày 24/4/2018 của UBND huyện về thực hiện mô hình "3 Hơn: Năng động hơn, trách nhiệm hơn, hiệu quả hơn" trên địa bàn huyện, chủ động xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện và gửi về UBND huyện (thông qua Phòng Nội vụ huyện) trước ngày 07/5/2018. Định kỳ hàng tháng lồng ghép nội dung báo cáo kết quả thực hiện mô hình 3 Hơn: "Năng động hơn, trách nhiệm hơn, hiệu quả hơn" trong báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị, địa phương. Giao Phòng Nội vụ huyện theo dõi, tổng hợp và lồng ghép nội dung báo cáo kết quả thực hiện mô hình này trong các báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính của UBND huyện, đồng thời báo cáo tại các cuộc họp giao ban định kỳ hàng tháng.

Đề nghị Phòng Nội vụ huyện chủ trì, phối hợp với Văn phòng HĐND & UBND huyện, các cơ quan, đơn vị có liên quan tiếp tục tham mưu UBND huyện các giải pháp, sáng kiến nhằm đạt được các điểm thưởng cũng như hạn chế tối đa điểm trừ trong thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện.

Tin: Văn Lâm