Văn Bản Pháp Quy Mới Văn Bản Pháp Quy Mới

Cơ quan ban hành Cơ quan ban hành

Thông tin cải cách hành chính Thông tin cải cách hành chính

UBND tổ chức cuộc họp làm việc về các giải pháp khắc phục những điểm còn hạn chế, tồn tại và những biện pháp thúc đẩy công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện trong thời gian tới

Trước tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính trong năm 2016 còn nhiều hạn chế, thiếu sót, chưa đáp ứng yêu cầu đề ra, vào sáng ngày 11/8/2017, tại phòng họp B – UBND huyện Long Điền, đồng chí Lâm Văn Hồng - Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện đã chủ trì cuộc họp làm việc về các giải pháp khắc phục những điểm còn hạn chế, tồn tại và những biện pháp thúc đẩy công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện trong thời gian tới.

Trong năm 2016, công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện tiếp tục có chuyển biến tích cực. Công tác chỉ đạo, điều hành về cải cách hành chính đã được thủ trưởng các phòng chuyên môn huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn quan tâm và xác định đây là một nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Các nội dung, nhiệm vụ về công tác cải cách hành chính theo thẩm quyền được thực hiện tốt và đảm bảo thời gian theo quy định. Tuy nhiên, qua kết quả xếp hạng chỉ số cải cách hành chính năm 2016 của cấp huyện, cấp xã, kết quả kiểm tra của Đoàn kiểm tra cải cách hành chính tỉnh, kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính vẫn còn có những sai sót, hạn chế nhất định và nhiều điểm vướng mắc cần phải tháo gỡ. Do đó, để khắc phục triệt để những điểm còn hạn chế cũng như thúc đẩy công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện trong thời gian tới, UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan và UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt các nội dung sau:

Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các đoàn thể huyện, UBND các xã, thị trấn tiếp tục chỉ đạo thực hiện công tác tuyên truyền cải cách hành chính bằng nhiều hình thực phong phú, đa dạng và đi vào chiều sâu; đưa công tác này lồng ghép vào nội dung sinh hoạt tại các cuộc họp tổ dân cư hàng tháng nhằm nâng cao nhận thức của người dân đối với công tác cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính, giúp người dân có niềm tin cao vào sự lãnh đạo, điều hành của UBND huyện và UBND các xã, thị trấn.

Chú trọng nâng cao công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, đặc biệt liên quan đến lĩnh vực đất đai; giải quyết kịp thời các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Thực hiện tốt công tác hòa giải cơ sở, công tác tuyên truyền, vận động, hạn chế thấp nhất tình trạng khiếu nại kéo dài, khiếu nại đông người và vượt cấp.

Đề nghị lãnh đạo các phòng chuyên môn huyện có liên quan đến công tác giải quyết thủ tục hành chính, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện thường xuyên tổ chức quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị mình nâng cao hơn nữa tinh thần, thái độ và trách nhiệm trong công tác giải quyết thủ tục hành chính; nghiêm cấm tiếp nhận thêm thành phần hồ sơ ngoài quy định, phấn đấu nâng dần tỷ lệ hồ sơ trả đúng hạn, sớm hạn và giảm dần tỷ lệ trả hồ sơ quá hạn.

Phòng Nội vụ huyện tiến hành tổ chức rà soát lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp, từ đó đề xuất UBND huyện kiến nghị các Sở, ngành có liên quan thường xuyên mở các lớp tập huấn nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ, kỹ năng giao tiếp, đảm bảo Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp đáp ứng đầy đủ những yêu cầu đặt ra trong tình hình hiện nay.

Đề nghị UBND các xã, thị trấn tổ chức họp đánh giá tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2016, rà soát nguyên nhân những điểm còn hạn chế theo bảng tổng hợp, xếp hạng chỉ số cải cách hành chính của UBND các xã, thị trấn thuộc tỉnh năm 2016, từ đó chỉ đạo khắc phục triệt để nhằm nâng cao sự hài lòng của tổ chức, cá nhân trong những năm tiếp theo.

Tin: Văn Lâm