Văn Bản Pháp Quy Mới Văn Bản Pháp Quy Mới

Cơ quan ban hành Cơ quan ban hành

Thông tin cải cách hành chính Thông tin cải cách hành chính

Công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh BR-VT

* Tài liệu đính kèm:

- Quyết định số 675/QĐ-UBND ngày 23/3/2017 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.