Văn Bản Pháp Quy Mới Văn Bản Pháp Quy Mới

Cơ quan ban hành Cơ quan ban hành

Thông tin cải cách hành chính Thông tin cải cách hành chính

Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại huyện Long Điền

Ngày 10/5/2017, Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính của tỉnh do ông Sầm Văn Mão - Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác cải cách hành chính tại huyện Long Điền. Ông Nguyễn Bá Hùng- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện tiếp và làm việc với đoàn.

Nội dung kiểm tra gồm: công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính; cải cách thể chế; công tác cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy; xây dựng nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa nền hành chính nhà nước. Báo cáo cải cách hành chính của huyện Long Điền nêu rõ, thời gian qua, công tác cải cách hành chính tiếp tục được huyện quan tâm, thực hiện, các thủ tục liên quan đến nhiều lĩnh vực từng bước được đơn giản hóa, tập trung giải quyết nhanh gọn. Các danh mục thủ tục hành chính đều được công khai, niêm yết tại trụ sở UBND huyện và các cơ quan chuyên môn nơi trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính cho các cá nhân, tổ chức. Việc quản lý, sử dụng, quyết toán tài chính, tài sản công đảm bảo công khai, minh bạch, hiệu quả và tiết kiệm. Việc tuân thủ các quy định về thời gian giải quyết các thủ tục hành chính được đảm bảo; tính từ tháng 04/2016 đến nay, Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả của huyện đã tiếp nhận 30.410 hồ sơ hành chính, kết quả đã giải quyết trước hẹn và đúng hẹn 28.930 hồ sơ, đạt tỷ lệ 97%, hồ sơ trễ hẹn chiếm tỷ lệ 2,96%, chủ yếu là lĩnh vực đất đai, trong quá trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ đều được nhập, xử lý và theo dõi trên phần mềm điện tử, công khai trên trang thông tin điện tử của huyện, đồng thời bố trí hòm thư góp ý trong xử lý hồ sơ công việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để tạo điều kiện cho tổ chức, công dân đóng góp ý kiến, đồng thời đẩy mạnh công tác đo lường sự hài lòng của tổ chức, cá nhân bằng phiếu lấy ý kiến. Về tình hình tổ chức và hoạt động bộ máy, huyện đã chủ động sắp xếp lại cơ cấu tổ chức theo hướng tinh gọn, hợp lý, khoa học; các cơ quan, đơn vị đều được xác định chức năng, nhiệm vụ rõ ràng, hoạt động đúng theo quy định. Chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức như nâng lương, chuyển ngạch được thực hiện kịp thời, đảm bảo đúng quy định. Công tác tuyển dụng, quản lý, sử dụng, bổ nhiệm, điều động, khen thưởng, kỷ luật đội ngũ công chức, viên chức được thực hiện đúng quy trình, quy định. Việc thực hiện khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính trong cơ quan Nhà nước đã giúp các đơn vị, địa phương chủ động điều hành công việc, từng bước tăng thêm thu nhập cho cán bộ, công chức; giao quyền tự chủ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công lập đã tạo điều kiện chủ động sử dụng nguồn kinh phí ngân sách, tích cực khai thác nguồn thu. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện cải cách hành chính, huyện còn một số hạn chế như: vẫn còn tình trạng hồ sơ trả quá hạn; việc lưu trữ hồ sơ chưa khoa học…

Sau khi trao đổi, thảo luận về những thuận lợi và khó khăn trong quá trình thực hiện cải cách hành chính tại địa phương, thay mặt đoàn kiểm tra, ông Sầm Văn Mão - Phó Giám đốc Sở nội vụ đề nghị huyện Long Điền tiếp tục triển khai các giải pháp cụ thể, quyết liệt trong quá trình cải cách hành chính, trong đó đặc biệt quan tâm đến thời gian, thời hạn giải quyết thủ tục tránh gây phiền hà cho cá nhân, tổ chức; nhanh chóng bổ sung đề án tinh giản biên chế đối với khối đơn vị sự nghiệp và khối xã, thị trấn; thường xuyên tăng cường các hoạt động kiểm tra công vụ, cải cách hành chính ở cấp xã, thị trấn nhằm chấn chỉnh kịp thời tác phong, phương pháp làm việc.

Tin: ĐTT huyện