Lịch công tác tuần Lịch công tác tuần

Lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 13/5/2019 đến ngày 18/5/2019

* Tài liệu đính kèm:

- Thông báo số 2758/TB-UBND ngày 07/5/2019 của UBND huyện Long Điền.