Kế hoạch sử dụng đất Kế hoạch sử dụng đất

Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Long Điền.

* Tài liệu đính kèm:

- Quyết định số 542/QĐ-UBND ngày 12/3/2019 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

- Thông báo số 1964/TB-UBND ngày 08/4/2019 của UBND huyện.

- Các tài liệu có liên quan.