Kế hoạch sử dụng đất Kế hoạch sử dụng đất

Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Long Điền.

* Tài liệu đính kèm:

- Thông báo số 2815/TB-UBND ngày 27/4/2018 của UBND huyện.

- Các tài liệu có liên quan.