Kế hoạch sử dụng đất Kế hoạch sử dụng đất

Kế hoạch sử dụng đất năm 2015 của huyện Long Điền.

* Tài liệu đính kèm:

- Quyết định 2902/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

- Các tài liệu có liên quan.