Huyện Long Điền Huyện Long Điền

Thông tin giới thiệu việc làm Thông tin giới thiệu việc làm

Nhu cầu tuyển dụng lao động phổ thông của Công ty TNHH Chang Chun Vina năm 2019