Thông tin hỗ trợ doanh nghiệp Thông tin hỗ trợ doanh nghiệp

Thông tin hỗ trợ doanh nghiệp
Tổ chức thực hiện công bố và công khai thông tin trợ giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa
Quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước
Quy định tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ
Quy định quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ