Đầu tư - Phát triển Đầu tư - Phát triển

Khối Kinh tế huyện Long Điền triển khai nhiệm vụ năm 2019

Ngày 24/01/2019, ông Trần Kim Phúc- Phó Chủ tịch UBND huyện Long Điền chủ trì cuộc họp với các phòng, ban khối kinh tế huyện và các xã, thị trấn để triển khai nhiệm vụ trọng tâm của khối trong năm 2019.

Năm 2019, huyện Long Điền đề ra một số chỉ tiêu trọng tâm trong lĩnh vực phát triển kinh tế như: doanh thu dịch vụ - du lịch đạt trên 12 ngàn tỷ đồng; giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đạt trên 2 ngàn 700 tỷ đồng; giá trị sản xuất nông - lâm- ngư nghiệp đạt trên 707 tỷ đồng. Để thực hiện các chỉ tiêu này, UBND huyện giao cho các phòng, ban thuộc khối kinh tế huyện và các xã, thị trấn thực hiện 42 nhiệm vụ và 7 nhiệm vụ cam kết chịu trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Trong đó gồm các nhiệm vụ trọng tâm như: tăng cường công tác kiểm tra, quản lý công tác xây dựng, san lấp, bảo vệ môi trường, khai thác khoáng sản; kiểm tra, xử lý dứt điểm đơn thư tồn đọng; kiểm tra quản lý công tác phòng chống cháy rừng, không để cháy rừng xảy ra; tăng cường công tác kiểm tra, quản lý công tác phòng cháy chữa cháy, không để  xảy ra cháy nổ.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Trần Kim Phúc - Phó Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị thuộc khối kinh tế huyện nhanh chóng triển khai, đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ chuyên ngành được giao. Trong đó, cần phối hợp chặt chẽ, thống nhất giữa các phong, ban, đơn vị huyện và các xã, thị trấn. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu gặp khó khăn, vướng mắc các cơ quan, đơn vị chủ trì thực hiện các nhiệm vụ báo cáo, tham mưu UBND huyện tổ chức các cuộc họp chuyên đề để bàn bạc, đề ra giải pháp thực hiện, phấn đấu thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm 2019.

Tin: ĐTT huyện