Thông tin hỗ trợ doanh nghiệp Thông tin hỗ trợ doanh nghiệp

Tổ chức thực hiện công bố và công khai thông tin trợ giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa theo Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

* Tài liệu đính kèm:

- Công văn số 7927/UBND-TCKH ngày 02/11/2018 của UBND huyện.