Đầu tư - Phát triển Đầu tư - Phát triển

Huyện Long Điền tập trung thực hiện có hiệu quả các cơ chế chính sách về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã

Hiện nay, trên địa bàn huyện Long Điền có 132 tổ hợp tác, chủ yếu trong lĩnh vực nuôi trồng, khai thác, đánh bắt thủy hải sản. Các tổ hợp tác sau khi đăng ký hoạt động với chính quyền, cơ quan nhà nước cấp xã, thị trấn đều có quy chế hoạt động chặt chẽ. Doanh thu bình quân của tổ hợp tác đạt trên 9 tỷ đồng/năm. Lợi nhuận bình quân của tổ hợp tác đạt trên 5 tỷ đồng/năm. Thu nhập bình quân của thành viên 22 triệu đồng/năm. Về mô hình hợp tác xã, toàn huyện hiện có 16 hợp tác xã, trong đó có có 02 hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực vận tải và 14 hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông, lâm, ngư, diêm nghiệp.

Để tiếp tục duy trì các hợp tác xã phát triển và mở rộng, đảm bảo thực hiện hiệu quả công tác phát triển kinh tế tập thể, UBND huyện Long Điền đã có văn bản đề nghị các ngành tập trung thực hiện có hiệu quả các cơ chế chính sách về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã; tập trung phát triển kinh tế tập thể trong các xã xây dựng nông thôn mới; đồng thời tập trung giải quyết tốt các cơ chế chính sách hỗ trợ của tỉnh, Trung ương đang có tác động tích cực đến sự phát triển của kinh tế tập thể, nhất là chính sách hỗ trợ đào tạo, dạy nghề, ưu đãi vốn vay, miễn giảm tiền thuê đất và thuế thu nhập.                                                                                              

Tin: ĐTT huyện