Doanh nghiệp Doanh nghiệp

Quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước
Quy định tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ
Quy định quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ
Đời sống xã hội ngày càng tăng cao dẫn theo hàng loạt các loại hình dịch vụ liên tiếp ra đời, theo tình hình thực tế trên địa bàn xã Phước Hưng. Các nhà đầu tư trên địa bàn xã đã xin chủ trương của UBND huyện về xây dựng hồ bơi phục vụ cho nhu cầu vui chơi, giải trí của các em thanh thiếu nhi trên địa bàn xã.