HĐND huyện HĐND huyện

Đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021 Đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021

DANH SÁCH ĐẠI BIỂU HĐND HUYỆN NHIỆM KỲ 2016 – 2021

 

STT

Họ và Tên

Chức Danh

SĐT

1

Võ Hữu Hạnh

Đại biểu HĐND

0918.452748

2

Phạm Sơn Hùng

Đại biểu HĐND

0919.005843

3

Trần Quang Vinh

Đại biểu HĐND

0908.845009

4

Hà Thanh Hùng

Đại biểu HĐND

0909.280117

5

Nguyễn Hồng Hải

Đại biểu HĐND

0918.350515

6

Lê Văn Phát

Đại biểu HĐND

0918.429748

7

Huỳnh Minh

Đại biểu HĐND

0909.476806

8

Trần Văn Hóa

Đại biểu HĐND

0948.942142

9

Lê Trần Minh

Đại biểu HĐND

0905.577588

10

Kiều Minh Sơn

Đại biểu HĐND

0913.870332

11

Nguyễn Hoàng Út

Đại biểu HĐND

0988.246242

12

Nguyễn Văn Sơn

Đại biểu HĐND

0911.660747

13

Trần Thị Ngọc Anh

Đại biểu HĐND

0918.001136

14

Đỗ Thị Vàng

Đại biểu HĐND

0987.775767

15

Võ Văn Nghĩa

Đại biểu HĐND

0913.176949

16

Ngô Tấn Lập

Đại biểu HĐND

0972.008222

17

Trần Quốc Thái

Đại biểu HĐND

0908.153805

18

Đặng Nguyên Chương

Đại biểu HĐND

0908.815848

19

Nguyễn Văn Thọ

Đại biểu HĐND

0983.022131

20

Dương Yến Phượng

Đại biểu HĐND

0903.982522

21

Vũ Văn Phúc

Đại biểu HĐND

0981.433301

22

Hồ Ngọc Nở

Đại biểu HĐND

0907.077507

23

Nguyễn Minh Quang

Đại biểu HĐND

0918.315997

24

Nguyễn Thành Điền

Đại biểu HĐND

0918.001314

25

 Lê Minh Sơn

Đại biểu HĐND

0913.840007

26

Nguyễn Trính

Đại biểu HĐND

01695.353939

27

Mai Thị Bắc

Đại biểu HĐND

0918.195190

28

Nguyễn Thị Cúc

Đại biểu HĐND

0987.955369

29

Phạm Công Đức

Đại biểu HĐND

0918.003087

30

Kiều Văn Lý

Đại biểu HĐND

0937.972999

31

Tiếu Hoa Nhan

Đại biểu HĐND

0908.490456

32

Vũ Văn Phúc

Đại biểu HĐND

0981.433301

33

Trần Thị Kim Phụng

Đại biểu HĐND

0907.303989

34

Nguyễn Thị  Kim Phượng 

Đại biểu HĐND

0979.011239

35

Phan Phi Tuấn

Đại biểu HĐND

0983.888114