Công dân Công dân

Công cộng Công cộng

Hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại, phân loại tập thể lãnh đạo, quản lý; cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách và người lao động trong các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, Tổ chức chính trị - xã hội, Cơ quan chuyên môn, Đơn vị sự nghiệp và Tổ chức Hội có tính chất đặc thù năm 2019

Tài liệu đính kèm:

Hướng dẫn số 8422/HD-UBND ngày 05/12/2019 của UBND huyện Long Điền