Công dân Công dân

Công cộng Công cộng

Thể lệ Tổ chức “Ngày hội Gia đình Việt Nam 28/6, công tác hoạt động bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới huyện Long Điền năm 2019”

* Tài liệu đính kèm:

- Thông báo số 191/TB-P.VHTT ngày 30/5/2019 của Phòng Văn hóa - Thông tin huyện.