Công dân Công dân

Công cộng Công cộng

Cuộc thi sáng tác khẩu hiệu (Slogan) tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

* Tài liệu đính kèm:

- Công văn số 545/SVHTT-QLVH&DSVH ngày 21/3/2019 của Sở Văn hóa - Du lịch tỉnh.