Công dân Công dân

Công cộng Công cộng

Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung thể lệ Cuộc thi sáng tác khẩu hiệu (Slogan) tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

* Tài liệu đính kèm:

- Thông báo số 108/TB-SVHTT ngày 05/12/2018 của Sở Văn hóa - Thể thao tỉnh.