Công dân Công dân

Công cộng Công cộng

Lịch trực lãnh đạo trong dịp nghỉ lễ nhân Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2018)

* Tài liệu đính kèm:

- Thông báo số 6265/TB-UBND ngày 29/8/2018 của UBND huyện.