Công dân Công dân

Công cộng Công cộng

Kế hoạch Tổ chức các hoạt động chào mừng 73 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2018) trên địa bàn huyện Long Điền

* Tài liệu đính kèm:

- Kế hoạch số 5827/KH-UBND ngày 14/8/2018 của UBND huyện.

- Lịch diễn ra các hoạt động chào mừng.