Công dân Công dân

Công cộng Công cộng

Thời gian tổ chức Hội thi Kiến thức và thời trang chào mừng Ngày gia đình Việt Nam 28/6 huyện Long Điền năm 2018

UBND HUYỆN LONG ĐIỀN

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Số:        269 /TB-P.VH&TT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 Long Điền, ngày 26 tháng 6 năm 2018

 

 

THÔNG BÁO

Về việc thời gian tổ chức Hội thi Kiến thức và thời trang

chào mừng Ngày gia đình Việt Nam 28/6 huyện Long Điền năm 2018

 

Thực hiện Kế hoạch số 4302/KH-UBND, ngày 07/6/2018 của Ủy ban nhân dân huyện Long Điền v/v tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm "Ngày gia đình Việt Nam 28/6" và "Tháng hành động Quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình" năm 2018 trên địa bàn huyện.

Nay phòng Văn hóa và Thông tin huyện Long Điền thông báo thời gian chính thức tổ chức Hội thi Kiến thức và thời trang chào mừng Ngày gia đình Việt Nam 28/6 huyện Long Điền năm 2018 vào lúc 19 giờ 00 phút, ngày 28/6/2018 (tối thứ năm), địa điểm: Tại Công viên Long Điền.

Đề nghị các gia đình tham gia Hội thi Kiến thức và thời trang chào mừng Ngày gia đình Việt Nam 28/6, có mặt tại Công viên Long Điền trước 15 phút để làm công tác tổ chức, chuẩn bị tham dự Hội thi.

Rất mong lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, trường học, địa phương có gia đình tham dự Hội thi quan tâm, thông báo các gia đình tham gia Hội thi đúng thời gian, địa điểm quy định để Hội thi đạt kết quả tốt đẹp, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ công tác gia đình trên địa bàn huyện.

Đề nghị Đài Truyền thanh huyện, Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Học tập Cộng đồng xã, thị trấn thống báo thời gian, địa điểm của Hội thi trên chương trình phát thanh địa phương để nhân dân biết, tham dự.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhn:

- UBND huyện (thay b/c);

- Liên đoàn Lao động huyện;

- Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện;

- Các cơ quan, đơn vị, trường học, các xã, thị trấn;

- Đài Truyền thanh huyện (nhờ thông báo);

- Lưu: VT (V).

 

Trưởng phòng

 

(đã ký)

 

Lê Ngọc Vàng