Công dân Công dân

Công cộng Công cộng

Tổ chức Cuộc thi sưu tầm ảnh nghệ thuật Long Điền xưa và Sáng tác ảnh nghệ thuật về huyện Long Điền qua 15 năm thành lập và phát triển

* Tài liệu đính kèm:

- Kế hoạch số 2740/KH-UBND ngày 24/4/2018 của UBND huyện.