Công dân Công dân

Công cộng Công cộng

Về việc đánh giá cán bộ, công chức, viên chức năm 2017

* Tài liệu đính kèm:

- Công văn số 6569/UBND-NV ngày 18/12/2017 của UBND huyện Long Điền.

- Biểu mẫu đánh giá cán bộ, công chức, viên chức.