Công dân Công dân

Công cộng Công cộng

Lịch trực lãnh đạo trong dịp nghỉ lễ nhân Ngày Quốc khánh Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2017)

* Tài liệu đính kèm:

- Thông báo số 223/TB-UBND ngày 01/9/2017 của UBND huyện Long Điền.