Công dân Công dân

Công cộng Công cộng

Thông báo công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Long Điền.

* Tài liệu đính kèm:

- Thông báo số 93/TB-UBND ngày 14/4/2017 của UBND huyện Long Điền.

- Quyết định 3829/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh.

- Bản đồ kế hoạch sử dụng đất.