HĐND huyện HĐND huyện

Các Ban HĐND Các Ban HĐND

CÁC BAN HĐND HUYỆN NHIỆM KỲ 2016 – 2021

 

* BAN PHÁP CHẾ

 

STT

Họ và Tên

Chức Danh

SĐT

1

Hà Thanh Hùng

Trưởng ban

0909280117

2

Lê Văn Phát

Phó Trưởng ban

0918429748

3

Huỳnh Minh

Thành viên

0909476806

4

Trần Văn Hóa

Thành viên

0948942142

5

Lê Trần Minh

Thành viên

0905577588

6

Kiều Minh Sơn

Thành viên

0913870332

7

Nguyễn Hoàng Út

Thành viên

0988246242

 

* BAN KINH TẾ - XÃ HỘI

 

STT

Họ và Tên

Chức Danh

SĐT

1

Nguyễn Hồng Hải

Trưởng ban

0918.350515

2

Nguyễn Văn Sơn

Phó Trưởng ban

0911.660747

3

Trần Thị Ngọc Anh

Thành viên

0918.001136

4

Đỗ Thị Vàng

Thành viên

0987.775767

5

Võ Văn Nghĩa

Thành viên

0913.176949

6

Ngô Tấn Lập

Thành viên

0972.008222

7

Trần Quốc Thái

Thành viên

0908.153805

8

Đặng Nguyên Chương

Thành viên

0908.815848

9

Nguyễn Văn Thọ

Thành viên

0983.022131